modlitwa codzienna

  • Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

-tak nas nauczył modlić się Pan Jezus. Nie trzeba nic wymyślać, jak masz pustkę w głowie, sam Chrystus modli się w Tobie tymi słowami.  Modlitwa jest częścią mszy św. i różańca.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie;

śraised-hands-copywięć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen.

  • Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Ostateczny kształt tej modlitwy powstał w XIII i XIV wieku. Początkiem są słowa z Ewangelii- Zwiastowanie przez Anioła nowiny o poczęciu Jezusa. Potem dodano imię Jezus do tych słów, a na końcu- w czasie epidemii dżumy w XIV wieku- prośbę o opiekę Maryi w godzinie śmierci. Jest podstawową częścią modlitwy różańcowej.

annonciationZdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

 

  • Aniele Boży (Modlitwa do Anioła Stróża)

Czy pamiętasz, że zawsze jest obok Ciebie? Taki bodyguard- osobisty ochroniarz. Nie myśl, że to tylko dla dzieci. On się nie starzeje ani nie ma wolnego. 

Animation1222222

 

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

  • Wyznanie wiary (Skład Apostolski)-

to najwcześniejszy tekst powstały w Kościele zachodnim/III wiek/. Odmawia się go obecnie w czasie nabożeństw, koronek i różańca. 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
i w Jezusa Chrystusa,
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem,
ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł,
trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa,
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.
Amen.

CREDO IN UNUM DEUM przez Chevalier_du_Christ

  • Uwielbienie Trójcy Świętej

Ta modlitwa, pochodząca z III wieku zwraca nam uwagę na Tajemnicę Boga. Jest częścią różańca, brewiarza i niektórych obrzędów liturgicznych.

Rublev's Icon on Trinity

 

 

Chwała Ojcu, i Synowi  i Duchowi Świętemu –
jak była na początku, teraz,
zawsze i na wieki wieków.
Amen.

 

 

 

  • Wyznanie wiary (Credo)

Nicejsko- Konstantynopolitańskie – od nazw soborów, na których je uzgodniono

tekst ma długą tradycję, sięgającą IV wieku. Powstał na wschodzie i przenikał powoli do Kościoła zachodniego. Z biegiem czasu do tekstu dodano na Zachodzie słowa:Bóg z Boga” oraz – wbrew poglądom Prawosławia- do słów „wierzę w Ducha Świętego….który od Ojca pochodzi”  dodano „i Syna” . Jest to jeden z punktów spornych między naszymi Kościołami: wg katolików Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, wg. prawosławnych- tylko od Ojca. Tzw. spór o Filioque. Tymi słowami wyznajemy, w co tak naprawdę wierzymy, w czasie uroczystych mszy św.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga,
światłość ze światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi,
i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy,
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych:
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest
na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

  • Pod Twoją Obronę 

najstarsza z modlitw do Matki Bożej- pochodzi z III wieku

 

Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj

  • Akty strzeliste- sms do Pana Boga

Warto w ciągu dnia – w autobusie, w drodze na zakupy czy do szkoły – wysłać do Pana Boga sms-a 

Screenshot 2

Akt miłości                                                                                  

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

  • Anioł Pański  

Modlitwa odmawiana   3 razy dziennie. Kiedy w południe słyszysz dzwony kościelne – to wezwanie do odmówienia tej modlitwy, która jest podzielona na głosy: V- prowadzący, R- uczestnicy. Można też samemu odmówić cały tekst. W chwili Zwiastowania- czyli zaproszenia Maryi do udziału w przygotowanym planie zbawienia świata- zaczęła się   nasza historia  jako Chrześcijan. Syn Boży rozpoczął życie jako Człowiek.  Modlitwa składa się z trzech dialogów, każdy zakończony odmówieniem Zdrowaś Maryjo. I krótkiej prośby na zakończenie. Często też dodaje się modlitwę za naszych zmarłych. To wyraz naszej pamięci o tych, którzy nas poprzedzili w drodze do Nieba.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tob, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

V. Oto ja Służebnica Pańska.
R. Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

V. A Słowo Ciałem się stało.
R. I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo…

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy przez zwiastowanie anielskie Wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.