drogowskaz-przykazania i prawdy wiary-nasz GPS

Jeśli udajesz  się w podróż życia, musisz wybrać kierunek. Bóg w swojej ojcowskiej miłości przekazuje nam  swoje przemyślenia i rady. Każdy z nas pragnie miłości, tylko jak do niej dojść? Oto zasady ruchu w kierunku

POKÓJ, SZCZĘŚCIE, MIŁOŚĆ, NIEBO.

 •  Dziesięć przykazań Bożych (Dekalog)

Otrzymał je jako GPS Naród Wybrany czyli Izraelici, kiedy Pan Bóg doszedł do wniosku, że są już na tyle duzi, żeby zrozumieć, że On ich kocha. Tablice z Przykazaniami odbierał Mojżesz na Górze Synaj, a w tym czasie hm….ukochany Naród zabawiał się niezbyt grzecznie. Przykazania nie są po to, żeby nam coś zabrać. One są wskazówkami, jak żyć, żeby mieć-to, co najważniejsze- miłość. 

Ten-Commandments4Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
V. Nie zabijaj.
VI. Nie cudzołóż.
VII. Nie kradnij.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 •  Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.

 • Błogosławieństwa ewangeliczne
 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.św.Franciszek
 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.
 8. Błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladować was będą, i gdy kłamliwie mówić będą wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5, 3-12)

 • Przykazania kościelne

Każda wspólnota ma swoje zasady, regulamin, którym kierują się jej członkowie.

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

 • Prawdy wiary

– oto, w wielkim skrócie, w co wierzą katolicy 

wiara

1.Bóg jest jeden w trzech Osobach (Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty – Trójca Święta).

2.Bóg jako Stwórca i Pan świata objawił się ludziom, a Syn Boży stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, jedynym zbawcą ludzi, który żył na Ziemi, umarł za ich grzechy i zmartwychwstał.

3.Ludzi stworzył Bóg z miłości, ale zerwawszy więź z Bogiem żyją oni z dala od Niego podlegając śmierci.

4.Wszyscy ludzie są wezwani do wiary, nadziei i miłości, życia duchowego oraz pełnienia woli Bożej, wyrażonej w przykazaniach, a zwłaszcza w przykazaniu miłości Boga i bliźniego, które są podstawą i streszczeniem Dekalogu.

5.Przeznaczeniem ludzi jest wieczne życie z Bogiem i zmartwychwstanie po powrocie Chrystusa na ziemię (paruzja), tych zaś którzy odrzucą zbawienie czeka potępienie i wieczny pobyt w piekle.

Społeczność chrześcijan tworzy Kościół, do którego wstępuje się przez chrzest i który żyje Eucharystią.

 • Inaczej-wersja starsza, choć nadal krążąca w katechizmach
 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.
 • Cnoty Boskie- to dar Boga dla chętnych

Wiara. Nadzieja. Miłość.

wiara nadzieja milosc

krzyż kotwica serce

 • Cnoty Główne-wyznacznik człowieczeństwa

umiarkowanie

umiarkowanie

roztropność

roztropność

sprawiedliwość

sprawiedliwość

męstwo

męstwo

           

 • Dary Ducha Świętego- za darmo, bez kolejki

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności

 • Siedem grzechów głównych

1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

 

 

 

 

 • Siedem cnót głównych

1. Pokora
2. Hojność
3. Czystość
4. Miłość
5. Umiarkowanie
6. Cierpliwość
7. Gorliwość i pracowitość

 • Najważniejsze dobre uczynki

1. Modlitwa
2. Post
3. Jałmużna

 • Uczynki miłosierdzia względem duszy

1. Grzeszących upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych

 • Uczynki miłosierdzia względem ciała

1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

 

 

 •  Ostateczne rzeczy człowieka

 

 

1.Śmierć
2.Sąd Boży
3.Niebo albo piekło