Pismo Święte Biblia

Biblia   βιβλία– z greckiego księgi-Pismo Święte– to święta księga dla żydów i chrześcijan. Dzieli się na dwa wielkie obszary- Stary Testament i Nowy Testament. Ten ostatni, rzecz jasna uznawany jest za księgę świętą tylko przez chrześcijan. Nowy Testament przetłumaczono na ok.1200 języków a Stary Testament na prawie 500.

  • Biblia pisana była przez wieki. Najstarsze przekazy Starego Testamentu  spisane były w X w.przed Chrystusem, najnowsze- w I wieku przed Chrystusem. Nowy Testament pisany był w I w po Chrystusie przez Jego uczniów lub na podstawie przekazu Jego bezpośrednich uczniów.
  • Stary Testament pisany był pierwotnie, w zależności od czasów i autorów, po hebrajsku, grecku i aramejsku. Nowy Testament po grecku.
  • Mówimy, że Biblia jest dziełem bosko-ludzkim. Jest to księga o Bogu pisana przez ludzi o określonej kulturze i świadomości odpowiedniej do czasów, w których żyli. Historia miłości Boga do ludzi. Pisana przez ludzi głęboko wierzących i niejako oświecanych przez Ducha Świętego w tym, co dotyczy prawdy o Panu Bogu. Stąd, chociaż w Biblii opisanych jest wiele faktów historycznych z dziejów Narodu Wybranego i życia Jezusa Chrystusa, nie jest to podręcznik historii. Czytając dzieje naszych przodków w wierze i działania Boga w ich życiu dowiadujemy się, kim jest Bóg, jaki jest Bóg i czego od nas oczekuje.
  • Autorzy Biblii byli bardzo różni. Do opisania prawd o Bogu używali różnych narzędzi literackich. To nie są reportaże, to często poematy, przypowieści, midrasze czyli pouczające przypowiastki oparte na jakiś prawdziwych lub mniej wydarzeniach, ale pokazujące jakąś mądrość, zasady postępowania, psalmy czyli pieśni,  kroniki historyczne- spisana historia przekazywana ustnie poprzez pokolenia oraz apokalipsa- bliski ludziom Wschodu sposób przedstawiania przyszłości w postaci wizji autora. Dlatego Biblia nie jest też podręcznikiem nauk przyrodniczych, a opis stworzenia świata jest poematem, z którego wynika prawda teologiczna- że Bóg jest Stwórcą świata i człowieka.

Biblia podzielona jest na księgi. I tu zaczynają się problemy. Ksiąg pisanych jako biblijne było sporo, ale nie wszystkie zostały uznane przez żydów albo  przez chrześcijan jako natchnione, czyli przekazujące prawdę o Bogu. Również różne wspólnoty chrześcijańskie przyjmują różne spisy ksiąg jako prawdziwe. Nazywamy to kanonicznością czyli oficjalnym rejestrem ksiąg podawanym wiernym jako źródło wiary i nauki.

  • żydzi uznają 39 ksiąg Starego testamentu
  • katolicy 46
  • prawosławni 49- wszystkie księgi, które weszły w skład pierwszego tłumaczenia Biblii na inny język- grecki. To tłumaczenie Biblii z hebrajskiego i aramejskiego , które  ostateczny kształt przybrało w II w. przed Chrystusem nazywamy Septuagintą, od legendy, według której wezwano na dwór Ptolomeusza II, króla egipskiego, do Aleksandrii,  70 uczonych żydowskich, którzy mieli w ciągu 70 dni przetłumaczyć na grekę Stary Testament. Okazało się, że każdy z nich pracując osobno, dokonał takiego samego przekładu.
  • protestanci -39, podobnie jak żydzi.
  • na łacinę Pismo Święte przetłumaczył już po Zmartwychwstaniu Chrystusa, zatem z księgami Nowego Testamentu- św. Hieronim w IV wieku. Nazywamy ten przekład Wulgatą. Jego  przekład zawierał także księgi, których sam nie traktował jak w pełni kanonicze, a jedynie jako pouczające przypowieści. Katolicki  Sobór Trydencki w XVI w.  zatwierdził ich kanoniczność.  Księgi te odtąd nazywane są księgami deuterokanonicznymi(wtórnokanonicznymi) i siłą rzeczy nie ma ich w kanonie protestanckim.
  • apokryfy to różne pisma i księgi, które powstawały w czasach Starego Testamentu i później nowego- apokryfy chrześcijańskie, a które nie zostały przez te wspólnoty uznane za natchnione i nie weszły do kanonu ksiąg świętych tych religii lub wyznań.

KSIĘGI BIBLII